Algemene inkoopvoorwaarden

  • Artikel 1: definities

In deze Algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Jachtcentrale: de handelsnaam van Floris Watersport B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 50126040 gevestigd te: Scharlo 8, 5165 NG Waspik, welke handelsnaam is gericht op het in- en verkopen van vaartuigen of delen van vaartuigen in het hogere segment.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Jachtcentrale aangaat met betrekking tot een vaartuig of een deel van een vaartuig.

Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris, evenals een casco of vaartuig in aanbouw.

Elektronisch: per e-mail, telefoon of website.

Alle vaartuigen en of onderdelen worden aangeboden als marge goederen, tenzij anders wordt overeengekomen.

  • Artikel 2: toepasselijkheid

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk bod en iedere inkoopovereenkomst van vaartuigen of onderdelen, waaronder ook buiten-, en binnenboordmotoren, daarvan.

De Nederlandse tekst van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

  • Artikel 3: aanbod en proefvaren

Alle vaartuigen en/of onderdelen worden gekocht als marge goederen, tenzij anders wordt overeengekomen.

Indien de verkoper een aanbod doet aan Jachtcentrale, dan heeft Jachtcentrale vierentwintig uur de tijd om dit aanbod te aanvaarden, tenzij een andere termijn wordt afgesproken.

Jachtcentrale heeft de mogelijkheid om, op eigen risico, een proefvaart te maken met het vaartuig.

De verkoper garandeert dat hij/zij gerechtigd is om het vaartuig en/of de onderdelen te verkopen. Jachtcentrale zal alle communicatie via de verkoper laten verlopen.

De verkoper levert het vaartuig in onvoorwaardelijke eigendom, vrij van hypotheken en beslagen en van inschrijvingen daarvan en vrij van schulden en of verplichtingen van welke aard dan ook, waaronder ook verstaan wordt de havenschulden. Verkoper vrijwaart Jachtcentrale voor alle eventuele aanspraken van derden.

  • Artikel 4: de inkoopovereenkomst

De inkoopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.

De inkoopovereenkomst wordt schriftelijk, dan wel elektronisch vastgelegd. De inkoopovereenkomst is voorzien van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

Alle werf gebouwde vaartuigen van na 1997 dienen te zijn voorzien van een CE-markering met verklaring van overeenstemming. Indien dit ontbreekt, zal Jachtcentrale de kosten voor een aanvraag hiertoe in mindering brengen op de koopprijs. Tevens dient er een BTW verklaring te zijn.

Snelle motorboten, te weten alle vaartuigen welke sneller dan 20 km per kunnen uur varen, dienen te zijn geregistreerd bij de RDW.

Na ondertekening van de inkoopovereenkomst is het vaartuig verzekerd door Jachtcentrale.

Jachtcentrale draagt, voor eigen rekening en risico, zorg voor het vervoer van het vaartuig.

Jachtcentrale koopt het vaartuig en de onderdelen in de staat zoals deze op dat moment zijn. Jachtcentrale heeft een onderzoeksplicht naar de kwaliteit en de staat van het gehele vaartuig en/of onderdeel. De verkoper zal hiertoe Jachtcentrale van alle benodigde informatie voorzien en alle vragen te goeder trouw beantwoorden.

  • Artikel 5: eigendomsvoorbehoud en betaling

De verkoper zal geen eigendomsvoorbehoud hanteren richting Jachtcentrale.

Jachtcentrale kan een aanbetaling doen als bevestiging van de koop. Nadat de aanbetaling is voldaan, is de koop onomkeerbaar.

Jachtcentrale zal betalingen, binnen achtenveertig uur, per bank voldoen, tenzij anders wordt overeengekomen.

  • Artikel 6: annulering

In het geval de verkoper de verkoop annuleert, nadat het bod van Jachtcentrale is geaccepteerd, is Jachtcentrale gerechtigd een onkostenvergoeding aan de verkoper in rekening te brengen.

  • Artikel 7: overmacht en geldend recht

In het geval dat Jachtcentrale of de verkoper door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Jachtcentrale en de verkoper zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

In geval van overmacht heeft de verkoper geen recht op enige (schade)vergoeding.

Op deze Algemene Inkoopvoorwaarden en alle met Jachtcentrale gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.