Privacy verklaring

Jachtcentrale: de handelsnaam van Floris Watersport B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 50126040 gevestigd te: Scharlo 8, 5165 NG Waspik, welke handelsnaam is gericht op het in- en verkopen van vaartuigen of delen van vaartuigen in het hogere segment.

Jachtcentrale is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jachtcentrale verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van de website, het aanmaken van een profiel, in correspondentie en telefonisch;
 • bankgegevens zodra er een inkoop- of verkoopovereenkomst tot stand is gekomen;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet verwerkt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet vooraf controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jachtcentrale.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Jachtcentrale verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van de betaling;
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, details over het vaartuig door te nemen of afspraken te kunnen maken;
 • om het vaartuig te kunnen bezichtigen;
 • om te onderzoeken wie eigenaar is van het vaartuig;
 • tot slot verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, of het doen van een melding op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor doeleinden, zoals direct marketing of andere reclame uitingen. U zult door ons dan ook niet worden benaderd voor andere doeleinden dan het doel waarvoor u contact met ons hebt gezocht.

Als u liever uw persoonsgegevens niet met ons deelt kunnen wij geen contact met u opnemen om in onderhandeling te gaan over de in- of verkoop van een vaartuig.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Jachtcentrale neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jachtcentrale) tussen zit. Besluiten worden altijd genomen door een medewerker van Jachtcentrale, dan wel een door Jachtcentrale gemachtigde derde.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

Jachtcentrale bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail: indien een inkoopovereenkomst tot stand is gekomen; 7 jaar als gevolg van belastingwetgeving. Indien geen overeenkomst tot stand is gekomen, worden de gegevens twee jaar bewaard, zodat wij alsnog in contact met u kunnen komen als we toch een passend aanbod kunnen doen.

Bankgegevens: indien een overeenkomst tot stand is gekomen; 7 jaar als gevolg van belastingwetgeving. Indien geen overeenkomst tot stand is gekomen, worden uw bankgegevens niet bewaard.

IP-adres: twee jaar, zodat indien nodig alsnog contact kan worden gezocht.

Andere persoonsgegevens die door u vrijwillig zijn verstrekt: twee jaar, zodat indien nodig alsnog contact kan worden gezocht.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Jachtcentrale verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jachtcentrale blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Jachtcentrale bemiddeld ook voor haar klanten, in die gevallen worden uw persoonsgegevens, te weten naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres gedeeld met een derde. Door het geven van een bemiddelingsopdracht geeft u ons uw toestemming om deze gegevens met een derde te delen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Jachtcentrale gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Tot slot gebruikt Jachtcentrale Google Analytics welke volledig geanonimiseerd is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jachtcentrale en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jachtcentrale.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u een verzoek doet tot wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, zullen de gegevens over uw vaartuig worden bewaard. Het betreft dan uitsluitend gegevens over het vaartuig die niet naar u als persoon te herleiden zijn, zoals gegevens over het vaartuig, de staat en de vraag- verkoopprijs.

Indien u ondanks onze zorgvuldigheid toch niet tevreden bent met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of met uw rechten om uw gegeven in te zien, te verwijderen of aan te laten passen kun u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Jachtcentrale neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jachtcentrale.nl.